מבוא
מצולעי
©
ה.ח.ב.ש. ה
11
ישרי מאונכי
זה לזה
אלה
ה ישרי נחתכי
יוצרי ש
ביניה זווית ישרה
.
יש לכוו# את התלמידי לזהות ישרי מאונכי זה לזה או קטעי מאונכי זה לזה
)
קטעי המונחי
על ישרי המאונכי זה לזה
(
בעזרת ה
"
זווית הישרה
."
ריבוע
הוא מרובע שכל צלעותיו שוות באורכ# וכל זוויותיו ישרות
.
מלב
הוא מרובע ש
ארבע
זוויותיו ישרות
.
התל
מידי למדו החל מכיתה א את תכונות הריבוע והמלב#
.
בכיתה ד מעמיקי את הכרת הריבוע
והמלב# ואת הגדרותיה תו& כדי חקירת תכונות נוספות כמו
:
צלעות מאונכות זו לזו
)
צלעות המונחות
על ישרי המאונכי זה לזה
(
וצלעות מקבילות
)
צלעות המונחות על ישרי מקבילי
.(
התלמידי מפ
תחי את התובנה שריבוע הוא מלב# מיוחד כי כל תכונות המלב# מתקיימות בריבוע
ובנוס כל צלעותיו שוות זו לזו
.
חשוב להציג את הריבוע ואת המלב# בכיווני שוני במישור
, זאת .
כדי
לא ליצור אצל התלמידי קיבעו# לגבי זיהוי הצורות
.
תלמידי
מאמיני שריבועי שאינ מונחי במא
וז# אינ נחשבי ריבועי
.
תכונות של צלעות וזוויות
במשולש
במשימות בנושא זה
התלמידי משערי
,
חוקרי ובודקי
תכונות וקשרי בי# סוגי המשולשי תו& התבססות על ידע קוד
שנלמד ב
. כיתה ג
למשל
,
התלמידי
בודקי
א ייתכ#
ש
משולש שווה
צלעות
יהיה
ג שווה
. שוקיי
התלמיד
י
תמ
בססי על הידע
ש
משולש שווה
שוקיי הוא משולש שיש בו שתי צלעות שוות באורכ#
.
במשולש
שווה
צלעות כל הצלעות שוות באורכ#
.
על בסיס ידע זה התלמידי מסיקי שמשולש שווה
צלעות הוא
ג שווה
שוקיי כי תמיד יוכלו למצוא בו שתי צלעות השוות באורכ#
.
התלמידי מסיקי שמשולש
שווה
צלעות יכול להיות
רק
משולש חד
זוויות
.
משולש שונה
צלעות
ומשולש שווה
שוקיי יכולי להיות חדי
זוויות
,
ישרי
זווית וקה
י
זווית
.
משולש ישר
זוית ו
משולש
וז קהה
וית יכולי להיות משולשי שונ
י
צלעות או שוו
י
. שוקיי
משולש חד
זוויות יכול להיות משולש
שונה
, צלעות
משול
ש שווה
שוקיי ומשולש שווה
. צלעות
עזרי להמחשה
צורות לגזירה
,"
רצועות להרכבה
" ,"
זווית ישרה
" ,
. סרגל
זמ מומל להוראה
מומל% להקדיש לפרק
9כ" לעי ומצ"
שעות לימוד
.
153...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...1